Paslaugos

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje teikiamos neformalaus pradinio, pagrindinio ir išplėstinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo paslaugos.

Formalųjį švietimą papildančio ugdymo paskirtis – pagal ilgalaikes programas sistemiškai plėsti tam tikros srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius, ir suteikti asmeniui papildomas dalykines kompetencijas.

Mokyklos tipas – muzikos mokykla.
Mokyklos paskirtis – neformaliojo vaikų švietimo įstaiga, papildanti formalųjį švietimą.
Mokymo kalba – lietuvių.
Mokymosi formos – pavienis ir grupinis mokymasis.

Formalųjį švietimą papildantį ugdymą sudaro programos:
 Dėl bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašo patvirtinimo. 

    • Ankstyvojo ugdymo programa 1 metai;
    • Pradinio ugdymo programa 1-3 klasė;
    • Pagrindinio ugdymo programa 4-7 klasė;
    • Išplėstinio ugdymo programa 8-10 klasė.

Baigus 7 metų pagrindinio muzikinio arba 10 metų išplėstinio ugdymo programas išduodami neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-334
  „Dėl neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Mokyklos ugdomieji dalykai:

Mokyklos kolektyvai:

Mokesčio už mokslą mokėjimo tvarkos aprašas ir kita aktuali informacija

Mokinių priėmimas į mokyklą:

  LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijos dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo

 

Atnaujinimo data: 2024-05-16