Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas

Moksleivių pasiekimų vertinimas grindžiamas aiškiais, moksleiviams žinomais kriterijais, skatinančiais moksleivių  mokymosi pažangą, asmens galių plėtojimą.

Pradiniame ugdyme (1 – 3 kl.) moksleiviai pažymiais nevertinami. Rašomi vertinimo kriterijus atitinkantys žodžiai: • Puikiai; • Labai gerai; • Gerai; • Patenkinamai. I pusmetis, II pusmetis ir metinis – vertinami įskaityta arba neįskaityta.

Moksleivių pasiekimai vertinami 10 (dešimties) balų sistemoje. Tai atsispindi e. dienyne, individualiuose mokinio planuose.

Mokinių besimokančių pagrindinio, išplėstinio ugdymo programose egzaminai vertinami 10 balų sistema. Egzaminai vyksta metų pabaigoje (7 ir 10 klasėse). Atsiskaitymų formų gali būti įvairių: kontrolinė pamoka su diferencijuotu vertinimu; akademinis koncertas su diferencijuotu vertinimu.

Moksleiviams, turintiems ugdymosi spragų, taikoma lankstesnė vertinimo sistema. Pavieniai moksleiviai atsilikimą likviduoja pagal individualias, dalyko mokytojo parengtas programas.