Dokumentai

Nuostatai

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos nuostatai

Planavimo dokumentai

Mokyklos metinis veiklos planas 2020-2021 m.
Mokyklos metinė veiklos ataskaita 2020-2021 m.
Mokyklos metinis veiklos planas 2021-2022 m.
Mokyklos metinė veiklos ataskaita 2021-2022 m.

Finansinės ataskaitos dokumentai

Finansinės būklės ataskaita 2018 m.
Finansinės būklės ataskaita 2019 m.
Finansinės būklės ataskaita 2020 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 metus
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 metus

Mokyklos vadovo veiklos ataskaitos dokumentai

Vadovo veiklos ataskaita (2018 m.)
Vadovo veiklos ataskaita (2019 m.)
Vadovo veiklos ataskaita (2020 m.)
Vadovo veiklos ataskaita (2021 m.)
Vadovo veiklos ataskaita (2022 m.)

Pareigybių aprašymų dokumentai

Koncertmeisterio pareigybės aprašymas
Mokytojo pareigybės aprašymas
Vyr. mokytojo pareigybės aprašymas
Mokytojo metodininko pareigybės aprašymas
Mokytojo eksperto pareigybės aprašymas

Viešųjų pirkimų taisyklės

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Mokyklos tvarkos dokumentai

Bevielio interneto tinklo naudojimo taisyklės
Krizių valdymo tvarkos aprašas
Nuotolinio darbo Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje tvarkos aprašas
Prašymas dėl leidimo dirbti nuotoliniu būdu
Darbo tvarkos taisyklės
Lygių galimybių politikos ir jos vykdymo priežiūros priemonių tvarkos aprašas
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo, asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas
Darbo apmokėjimo tvarka
Pedagogų etikos kodeksas
Moksleivių pažangos, pasiekimų vertinimo aprašas
Mokinių elgesio taisyklės
Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas
Ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas
Mokinių saugos instruktažas
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
Priėmimo į Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetę muzikos mokyklą tvarkos aprašas
Prašymo forma