Mokyklos tvarkos dokumentai

Bevielio interneto tinklo naudojimo taisyklės
Krizių valdymo tvarkos aprašas
Nuotolinio darbo Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje tvarkos aprašas
Prašymas dėl leidimo dirbti nuotoliniu būdu
Darbo tvarkos taisyklės
Lygių galimybių politikos ir jos vykdymo priežiūros priemonių tvarkos aprašas
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo, asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas
Darbo apmokėjimo tvarka
Pedagogų etikos kodeksas
Moksleivių pažangos, pasiekimų vertinimo aprašas
Mokinių elgesio taisyklės
Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas
Ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas
Mokinių saugos instruktažas
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
Priėmimo į Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetę muzikos mokyklą tvarkos aprašas
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas
Įsakymas dėl vadovo krepšelio lėšų 2023-2024 m. m. paskirstymo ir naudojimo
Prašymo forma